ENGLISH
הרצליה: 09-9570650

קרוזים בנהרות אירופה - תנאים והגבלות

תנאים והגבלות קרוז נהרות

חברת תשוט בע"מ מציעה הפלגות של חברת השייט AVALON. כל ההפלגות המוצעות ע"י תשוט מוצעות, מאורגנות ומוצאות לפועל על ידי חברת השייט ובאחריותה הבלעדית. תשוט הינה הגורם המתווך בלבד בין הנוסע לבין חברת השייט ואינה לוקחת כל חלק ו/או אחריות בארגון ההפלגות והוצאתן אל הפועל. "הפלגה" במסמך זה הינה המסלול שהוזמן כולו לרבות ימים/לילות ביבשה במסגרת המסלול.

להלן יפורטו, לנוחיות הנוסע בלבד ולא כמסמך מחייב, חלק מהתנאים וההגבלות להשתתפות בהפלגות. התנאים וההגבלות המלאים מפורסמים בחוברת חברת השיט הנמצאת במשרדי תשוט וכן באתר האינטרנט של חברת השיט. חתימה על טופס הזמנת ההפלגה ע"י הנוסע מהווה הסכמה מפורשת לתנאים והגבלות אלו ולמידע הכללי שנמסר לו/ה ע"י תשוט. בחתימתו מצהיר הנוסע כי ידוע לו שהתנאים וההגבלות לרבות המידע שנמסר ע"י תשוט מהווים חוזה התקשרות בינו לבין תשוט ומי מטעמה.

מדיניות תשלום

תשלום מקדמה  - במעמד ההזמנה תשולם מקדמה על סך 250$ לאדם. דמי המקדמה אינם מוחזרים בכל מקרה.
תשלום יתרת הסכום – עד 90 יום לפני ההפלגה. (כולל תשלום מיסי נמל). אי תשלום יתרת הסכום במועד יגרום לביטול ההזמנה ע"י חברות השיט. להזמנת הפלגות שמועד יציאתן הוא 90 יום או פחות ממועד ההזמנה ישולם מלוא סכום ההזמנה בעת ההזמנה.
דמי טיפול בהזמנה –במעמד ההזמנה 25$.
דמי שינויים ועדכונים לאחר ביצוע ההזמנה – 30$ לחברת השיט ודמי טיפול 25$ לתשוט.

מדיניות ביטולים

ביטול עד 90 יום לפני היציאה להפלגה – דמי המקדמה לא יוחזרו.
ביטול בתקופה של 90-60 יום לפני ההפלגה – תשלום 35% מהמחיר המלא
ביטול בתקופה של 59-30 יום לפני ההפלגה – תשלום 50% מהמחיר המלא
ביטול בתקופה של 29-1 יום לפני ההפלגה – תשלום 80% מהמחיר המלא
ביטול ביום היציאה או לאחריו – תשלום 100% המחיר המלא.
חברות השיט שומרות לעצמן את הזכות לבטל או לשנות כל יציאת הפלגה מכל סיבה, לרבות חוסר ביקוש או כוח עליון. במקרה של ביטול חברת השיט אחראי על השבת התשלום ששולם בלבד.

העברות

המחירים אינם כוללים העברות.

סירוב להסעת נוסע

חברת השיט זכאית למנוע או להפסיק הפלגה של נוסע בשל התנהגות לא ראויה הפוגעת באינטרס של הנוסעים האחרים. חברת השיט ותשוט לא יחזירו או יכסו כל הוצאה שתיגרם לנוסע כאמור כתוצאה ממניעת או הפסקת השתתפותו בהפלגה.

נוסעים עם צרכים מיוחדים

על המזמין לדווח במעמד ההזמנה על כל נוסע בעל צרכים מיוחדים שיצריך תנאים מיוחדים או הסדרים מיוחדים בעת ההפלגה. חברת השיט תעשה כל מאמץ סביר להיענות לצרכיו של הנוסע בעל הצרכים המיוחדים אך אינה אחראית באם לא יעלה הדבר בידיה. חברת השיט לא יכולה לספק ליווי אישי לנוסע כאמור וממליצה כי ילווה ע"י נוסע מתאים. לא כל אתרי התיירות מונגשים ו/או מותאמים לנוסעים בעלי צרכים מיוחדים. חברת השיט ותשוט אינן אחראיות למקרה בו לא יוכל נוסע כאמור להשתתף בסיור/פעילות תיירותית במהלך ההפלגה. יצוין כי למרות שחברת השיט ותשוט מקדמים בברכה נוסעים בעלי צרכים מיוחדים יש להדגיש כי ההפלגה קשה לנוסעים הזקוקים לכיסאות גלגלים, לרבות דרכי הגישה לסירה ואתרי התיירות השונים במסלולים.

נוסעות בהריון

חברת השיט אינה ערוכה לטפל במקרים של לידות/בעיות רפאיות וסיבוכים הקשורים להריון והגעה למקום שערוך לכך בתוך זמן סביר במהלך השיט עלולה לקחת זמן ארוך מהנדרש. על נוסעות בהריון לקבל החלטה בהתאם למצבן ולמצב שתואר לעיל.

ילדים

ילדים מתחת לגיל 18 ביום יציאת ההפלגה – חייבים להיות מלווים ע"י מבוגר וכמו כן לחלוק עם מבוגר חדר. אין תעריפים מופחתים לילדים.
ילדים מתחת לגיל 8 ביום יציאת ההפלגה – אינם מורשים להשתתף הפלגה.
בשל מדיניות מחמירה במדינות שונות מומלץ במקרה של ילד שנוסע בלוויית מבוגר שאינו הוריו או בלוויית הורה יחיד, להצטייד באישור נוטריוני של ההורים או של ההורה השני על פי המקרה, המאשרים את ההפלגה.

עישון

בספינות חברת השיט באירופה העישון מותר על הסיפון החיצוני בלבד באזורים מוגדרים.

מדיניות מחירים

כל מחירי ההפלגות מבוססים על התעריפים בזמן פרסום ההצעה וצפויים להישאר בתוקף בזמן היציאה. המחירים הם לאדם בחדר זוגי. לא בכל הפלגה יתאפשר חדר ליחיד או לשלושה. חברת השיט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים בכפוף לאמור להלן. לאחר תשלום המקדמה במעמד הזמנת הפלגה המחיר הידוע מוגן משינויים ע"י החברה למעט שינויי תעריפים במיסי נמל ממשלתיים או בתעריפים האנרגיה.
המחירים אינם כוללים: טיסות, העברות, מיסי נמל, טיפים לצוות על הספינה ולמדריכים/נהגים, כביסה, שיחות טלפון, מיני-בר, אלכוהול שתיה ואוכל פרט למצוין במפרט ההפלגה, פעילויות נוספות לבחירה הניתנות לרכישה בנפרד, וכל פרט אחר בעל אופי אישי בטבעו.

ויזות ומסמכים

על הנוסעים לדאוג בעצמם לשאת עימם להפלגה דרכון בתוקף ומסמכים נדרשים.

אחריות ובטיחות

על הנוסע להיות מודע לכך שהשתתפותו בהפלגה, עלולה להיות כרוכה בסיכונים מסוימים שעלולים להתעורר שאינם בשליטתה של חברת השיט, ו/או תשוט כולל אך לא מוגבל ל: סיכונים אופייניים לטיולים באזורים לא מפותחים, לשיט בספינה, רכבת, כלי רכב, מטוס או כל אמצעי תחבורה אחר, כוחות הטבע, רגישות פוליטית. חברת השיט ותשוט לא תהיינה אחראיות על אספקת ציוד או טיפול רפואי או על טיפול או ציוד שסופק במקרים כאמור. הנוסע מתחייב שלא לדרוש מחברת השיט ו/או מתשוט או מי מטעמם כל פיצוי, תביעה, שיפוי וכד' בגין טיפול רפואי או ציוד רפואי שנדרש במקרים כאמור. חברת השיט ותשוט אינן אחראיות לסיכונים האמורים שעלולים להתרחש במקרים שאינם בשליטתן.
בתשלום המקדמה עבור ההפלגה, הנוסע מאשר כי הוא מקבל על עצמו את הסיכונים והסכנות הכרוכות בהשתתפותו בהפלגה, לרבות אלו שפורטו לעיל אך לא רק, ומשחרר את  חברת השיט ו/או תשוט מכל תביעה ו/או דרישה בגין נזק לגוף או לרכוש ו/או אובדן מכל סוג שהוא ו/או פציעה ו/או תאונה ו/או איחור ו/או אי נעימות העלולים להיגרם.

בנוסף, משחרר הנוסע את חברת השיט ו/או תשוט מכל אחריות במקרים של אובדן, נזק, אי נעימות, תאונה, פציעה, מקרה מוות, כתוצאה מפעילות ו/או מחדל של הספקים העצמאיים לרבות אך לא רק, בתי מלון, חברות תעופה, שדות תעופה, מסעדות, מפעילי סיורי חוף, מפעילי העברות, ספקי שירות רפואי ואחרים.

שינויי מועדים

במקרים של בעיות במפלס המים בנהרות, בעיות טכניות מכל סוג שהוא, בעיות בתעבורה המקומית מכל סוג שהוא, לעיתים ללא התראה או בהתראה קצרת מועד, חברת השיט שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בלוח הזמנים על פי הצורך או להשתמש זמנית בסירות חליפיות. מקרים אלה אינם בשליטתה של חברת השיט ו/או תשוט והן אינן אחריות לכל אובדן, הוצאות, או אי נעימות שנגרמו עקב כך.

חברת השיט שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להקדים או לדחות כל הפלגה, להחליף ספינה, וחברת השיט ו/או תשוט לא תישאנה בכל אחריות עקב כך.

תנאים והגבלות לכל ספינה

על כל נוסע בכל אחת מספינות חברת השיט חלים בנוסף לתנאים וההגבלות הכלליים של חברת השיט ואלו דלעיל, גם התנאים וההגבלות של הספינה הספציפית המצויים באתר חברת השיט ועל הספינה.

 

ראו תנאים והגבלות מלאים באתר http://www.avalonwaterways.com/terms  : AVALON

לראש הדף