ENGLISH
הרצליה: 09-9579390

יומני מסע

לפניכם יומני הפלגה וחוויות שייט של המפליגים, כפי שנכתבו על ידיהם ועל אחריותם.
אנו שמחים לפרסמם ולאפשר לכם ליהנות מנסיונם של אחרים ולהתכונן להפלגה שלכם.

גללו למדינה המבוקשת:

לראש הדף